Tema 12: Funcions trigonomètriques

La funció sinus

Definició

La funció sinus és aquella funció que a cada nombre real se li associa el valor del sinus de l'angle en radiants:

A partir d'aquí ja podem deduir que el domini són tots els nombres reals i el recorregut és l'interval de a ja que el sinus d'un angle està entre aquests dos valors:

Representació gràfica

Veiem que la representació gràfica dóna lloc a una funció que s'anomena corba sinusoide. És una funció periòdica on . Si recordem el que vam aprendre en el Tema 2 podrem entendre moltes coses que passen en aquesta representació:

Propietats

 1. El domini de la funció sinus són tots els nombres reals:
 2. El recorregut està entre i ja que no hi pot haver cap angle que tingui sinus inferior o superior a aquests valors:
 3. És una funció periòdica amb període :
 4. És contínua en
 5. És creixent en els intervals ,
 6. És decreixent en els intervals ,
 7. El sinus d'angles suplementaris és el mateix:
 8. El sinus dels angles i té signe contrari:
 9. El sinus d'angles oposats són oposats:

Exemple 1

Representa en els mateixos eixos de coordenades les funcions , , i . Estudia després els aspectes següents:

Si comparem i veiem que el nombre que multiplica la incògnita determina el període: el període s'escurça en aquest factor, o sigui, la segona funció varia 3 vegades més ràpid: en el primer cas, i en el segon . L'amplitud (la distància entre els màxims i els mínims de la funció) és en ambdós casos la mateixa, o sigui, , ja que el recorregut en les dues funcions és el mateix, .

En el segon cas, veiem que ambdues funcions són oposades, quan aconsegueix el màxim, està en el seu mínim. Això és perquè els signes del sinus de dos angles separats unitats són iguals però de signe contrari. Aquí podem fer una observació més, el fet d'afegir un sumand a la variable vol dir que:

En qualsevol cas les funcions mantenen l'amplitud (el recorregut és el mateix) i el període.

En el tercer cas, el fet de multiplicar la funció per provoca un augment en l'amplitud de la funció: i . Tot i això, es conserven el període i la posició dels màxims i els mínims.

La funció cosinus

Definició

La funció cosinus és aquella funció que a cada nombre real se li associa el valor del cosinus de l'angle en radiants:

El seu domini i el seu recorregut són els mateixos que la funció sinus:

Representació gràfica

Si mireu el gràfic es pot veure que la funció sinus i la cosinus són molt iguals. De fet, la funció cosinus és igual que la funció sinus (en verd clar) però desplaçada unitats cap a la dreta.

D'aquí també podem deduir que:

Propietats

 1. El domini de la funció cosinus són tots els nombres reals:
 2. El recorregut està entre i , igual que la funció sinus.
 3. És una funció periòdica amb període :
 4. És contínua en
 5. És creixent en els intervals ,
 6. És decreixent en els intervals ,
 7. Els punts de tall amb l'eix són ,
 8. És còncava de ,
 9. És convexa de ,
 10. Els punts d'inflexió coincideixen amb els punts de tall amb l'eix
 11. El cosinus d'angles suplementaris són oposats:
 12. El cosinus dels angles i té signe contrari:
 13. El cosinus d'angles oposats són iguals:

La funció tangent

Definició

La funció tangent és aquella funció que a cada nombre real se li associa el valor de la tangent de l'angle en radiants:

Aquí veiem que hi haurà variacions en el domini i el recorregut respecte les funcions sinus i cosinus. Aquells angles que tinguin el sinus igual a zero no tindran la tangent definida, per tant, aquests punts s'han de treure del domini.

Representació gràfica

Veiem que la funció tangent també és periòdica però en els punts que no són del domini (els múltiples de ) hi han assímptotes verticals.

Propietats

 1. El domini de la funció cosinus són tots els nombres reals menys els múltiples de :
 2. El recorregut són tots els nombres reals:
 3. És una funció periòdica amb període :
 4. Té discontinuïtats assimptòtiques en els punts ,
 5. És creixent en tot el seu domini
 6. Els punts de tall amb l'eix són ,
 7. És còncava de ,
 8. És convexa de ,
 9. Els punts d'inflexió coincideixen amb els punts de tall amb l'eix
 10. Les tangents d'angles suplementaris són oposades:
 11. Les tangents dels angles i són iguals:
 12. Les tangents d'angles oposats són oposades:

Les funcions trigonomètriques inverses

En el tema 9 vam veure que una funció tenia inversa només quan aquesta era bijectiva. És evident que les funcions trigonomètriques que hem estudiat no són bijectives, perquè si tracem una línia horitzontal a les seves gràfiques, aquesta talla en més d'un punt: per una donada existeix més d'una . Per tant, caldrà aplicar algun truc per trobar les funcions inverses de les trigonomètriques. Per fer-ho, restringirem el càlcul de la funció inversa en un interval del domini, on la funció sigui bijectiva.

La funció arc sinus

Definició

Abans de definir la funció o , definim la funció sinus restringida com aquella funció que compleix:

Veiem que hem restringit el domini de la funció a l'interval i el recorregut continua essent el mateix que la funció sinus complerta. En aquest interval de la funció sí que és bijectiva, per tant, podrem calcular-ne la inversa.

Definim la funció o com aquella funció que a cada nombre entre i li fa correspondre el seu angle en radiants:

Representació gràfica

Veiem que la funció és contínua i creixent en tot el seu domini. També és simètrica respecte la bisectriu del 1r i 3r quadrants amb la funció , la seva inversa.

La funció arc cosinus

Definició

Abans de definir la funció o , definim la funció cosinus restringida com aquella funció que compleix:

Veiem que hem restringit el domini de la funció a l'interval i el recorregut continua essent el mateix que la funció cosinus complerta. En aquest interval de la funció sí que és bijectiva, per tant, podrem calcular-ne la inversa.

Definim la funció o com aquella funció que a cada nombre entre i li fa correspondre el seu angle en radiants:

Representació gràfica

Veiem que la funció és contínua i decreixent en tot el seu domini. També és simètrica respecte la bisectriu del 1r i 3r quadrants amb la funció , la seva inversa.

La funció arc tangent

Abans de definir la funció o , definim la funció tangent restringida com aquella funció que compleix:

Veiem que hem restringit el domini de la funció a l'interval i el recorregut continua essent el mateix que la funció tangent complerta. En aquest interval de la funció sí que és bijectiva, per tant, podrem calcular-ne la inversa.

Definim la funció o com aquella funció que a cada nombre real li fa correspondre el seu angle en radiants:

El domini d'aquesta funció són tots els nombres reals i el recorregut està restringit a l'interval .

Representació gràfica

La funció és contínua i creixent en tot el seu domini (). ÉS còncava de i convexa de . No té màxims ni mínims, i té un punt d'inflexió en el que és l'únic punt de tall amb els eixos. També té dues assímptotes horitzontals: